IP Telefónia - Často pýtané otázky

Na tejto stránke nájdete súhrn často pýtaných otázok k IP telefónii:

Ako nastavím, alebo zruším presmerovanie a mód nerušiť (telefón nezvoní)?

Nastaviť presmerovanie všetkých hovorov je možné priamo na IP telefóne pomocou tlačidka pod displejom s názvom "PrepVše/CFwdAll". Po jeho stlačení len zadajte cieľovú klapku na ktorú sa presmerujú všetky prichádzajúce hovory (napr. váš kolega pokial ste na dovolenke, prípadne číslo hlasovej schránky (1444)). Pri aktívnom presmerovaní je v spodnej časti displeja zobrazená informácia o cieľovom čísle. Zrušenie aktívneho presmerovania je možné opätovným stlačením tlačídka "PrepVše/CFwdAll".
Ukážka IP telefónu s aktívnym presmerovaním:
cp7911 cfwdall
V prípade ak máte schôdzku a nechcete byť rušený prichádzajúcimi hovormi, je možné vypnúť zvonenie telefónu pomocou tlačidka pod displejom s názvom "Nerušiť/DND". Zapnutý mód "nerušiť" je identifikovaný v spodnej časti displeja textom "Funkcia nerušiť je aktívna". Nezabudnite ho neskor opäť vypnúť, ináč nebudete počuť prichádzajúce hovory. Zrušiť mód "nerušiť" môžete opätovným stlačením tlačídka "Nerušiť/DND".
Ukážka IP telefónu s aktívnym módom "nerušiť":
cp7911 cfwdall
Nastavenie presmerovania, ako aj vypnutie/zapnutie módu nerušiť je možné tak isto aj cez web rozhranie správy IP telefónu na stránke https://ccmuser.tuke.sk:
ccmuser nastavenie presmerovania a nerusenia

Ako prepojím existujúci hovor na iné číslo?

Prepojiť existujúci hovor na iné číslo (iná klapka, mobil, ...) je možné priamo na IP telefóne pomocou tlačidka pod displejom s názvom "Prepoj/Transfer":
callFoward1
Po jeho stlačení zadajte cieľovú klapku, prípadne externé číslo (ak máte požadované oprávnenia), na ktorú sa má existujúci hovor prepojiť:
callFoward2
callFoward3
Pre dokončenie prepojenia stlačte tlačidko "Prepoj/Transfer".
callFoward4

Ako získam oprávnenia volať na vonkajšie linky (mesto, mobil, medzinárodné)?

Účtovanie a fakturáciu telefónnych hovorov mimo siete TUKE zabezpečuje ÚVT TUKE. Kontakná osoba pre žiadosti o pridelenie oprávnení je Ing. Petronela Petrová (kl. 7646).

Je možné z IPT siete TUKE volať "zadarmo" cez VoIP na iné univerzity?

Univerzity a inštitúcie ktoré sú zapojené do ENUM (ang. E.164 Number to URI Mapping) systému sú dovolateľné zdarma cez VoIP sieť.

Pre vytočenie čísla cez systém ENUM začnite vytáčať číslo s tlačidkom * (hviezdička) (ekvivalent predčíslia 0 pre spoplatnené štátne linky).
Napr. na Západočeskú univerzitu v Plzni sa dovoláte vytočením *00420377631111, na UPJŠ vytočením *2348888 (prípadne *0552348888).

Z dôvodu charakteru verejnej VoIP služby, ÚVT neposkytuje žiadnu garanciu kvality a dostupnosti pre volania cez VoIP mimo siete TUNET.

Ako je možné priradiť môj jedinečný login k správe môjho IP telefónu?

Priradenie vášho jedinečného loginu ku konkrétnému IP telefónu sa deje manuálne na UVT. Prosím kontaktujte nás cez helpdesk.tuke.sk vo fronte IPT s vašim:
- menom,
- jedinečným loginom,
- telefónnym číslom.
K jednému IP telefónu môžu byť pridelené aj viaceré loginy - napr. viacerí ľudia v jednej miestnosti.

Ako je možné zmeniť zobrazované meno pri mojom čísle na IP telefóne?

Zmena zobrazovaného mena pre konkrétne telefónne číslo na IP telefóne sa deje manuálne na UVT. Prosím kontaktujte nás cez helpdesk.tuke.sk vo fronte IPT s vašim:
- menom,
- jedinečným loginom,
- telefónnym číslom,
- novým menom ktoré sa bude zobrazovať volaným (Priezvisko Meno, Tituly).
Aktuálne zobrazované meno pri vašom telefónnom čísle si viete pozrieť na displeji vášho IP telefónu po vytočení klapky 1441.

Ako je možné zmeniť, resp. pridať moje telefónne číslo v telefónnom zozname TUKE (http://info.tuke.sk) a v TUKE Yellow pages?

Správa telefónných zoznamov sa deje distribuovane cez pracoviská fakúlt a katedier. Kontaktné osoby pre zmenu v telefónnych zoznamov nádejte na stránke http://info.tuke.sk/telefon/tfzoznam/zodpov_prac.php. Aplikácia TUKE Yellow pages si importuje svoje údaje z info.tuke.sk 1x za deň.

Je možné zmeniť lokalizáciu IP telefónu na Slovenský resp. iný jazyk?

Áno. Na výber je dostupná lokalizácia v Slovenčine a Angličtine. Niektorí používatelia (tí, ktorí majú naviazaný IP telefón na ich jedinečný login) si môžu lokalizáciu zmeniť priamo sami na stránke https://ccmuser.tuke.sk:
ccmuser nastavenie lokalizacie IPT
Ináč nás prosím kontaktujte s Vašou požiadavkou emailom na adrese ipt@helpdesk.tuke.sk.

Je možné nastaviť/zmeniť rýchle voľby na IP telefóne?

Áno. Niektorí používatelia (tí, ktorí majú naviazaný IP telefón na ich jedinečný login) si môžu rýchle voľby nastaviť/zmeniť priamo sami na stránke https://ccmuser.tuke.sk:
ccmuser nastavenie rychlych volieb IPT
Ináč nás prosím kontaktujte s Vašou požiadavkou emailom na adrese ipt@helpdesk.tuke.sk.

Kde nájdem používateľskú príručku a návod pre môj IP telefón?

Používateľské príručky pre konktrétne IP telefóny nájdete na stránke Návody, ako aj cisco.com/en...list.html.

Ako je možné získať služby hlasovej schránky (voicemail) pre môj IP telefón?

Aktivácia služby hlasovej schránky ku konkrétnému IP telefónu sa deje manuálne na UVT. Prosím kontaktujte nás cez helpdesk.tuke.sk vo fronte IPT s vašim:
- menom,
- jedinečným loginom,
- emailom na ktorý vám budú zasielané hlasové odkazy od volajúcich,
- telefónnym číslom.

Po aktivácii služby viete spravovať svoju hlasovú schránku priamo z IP telefónu stlačením tlačídka "Správy" (ang. Messages).

Existujú nejaké testovacie klapky?

Áno. Zoznam klapiek ktoré slúžia pre testovanie VoIP spojenia (055-602-XXXX):

  • 1440 - Echo test pre overenie oneskorenia šírenia hlasu.
  • 1441 - Zobrazenie prideleného mena a čísla vašej klapky + echo test.
  • 1446 - Testovacie vysielanie rádia 1.
  • 1447 - Testovacie vysielanie rádia 2.

Kedy dostaneme nové telefóny?

IP telefóny sa roznášajú po celej univerzite postupne. Medzi prvými lokalitami, kde sme nasadzovali IP telefóny do bežnej prevádzky, nahradzujúc pôvodné analógové telefóny, boli: Ústav výpočtovej techniky (BN3), Knižnično-informačné centrum (BN5), Letecká fakulta (Rampová), Fakulta výrobných technológií v Prešove (Bajerova, Štúrova), budovy BN32, Vysokoškolská, atď.
Pred samotným nasadením IP telefónie je na väčšine miest potrebné vymeniť sieťové komponenty (prepínače-switche), v niektorých prípadoch nainštalovať novú sieťovú kabeláž tak, aby mohla byť zabezpečená vysoká kvalita novo poskytovanej IP telefónnej služby v rámci počítačovej siete TUNET.
Aj z tohto dôvodu je možné že vo Vašej lokalite sme ešte nepristúpili k výmene starých telefónov za nové IP telefóny.

Výmena starých aparátov v kanceláriach zamestnancov už skončila Marcom 2012 (po niekoľkých informačných a hromadných emailoch a doplneniach). Nakoľko bol projekt modernizácie zameraný na vzdelávanie, vieme Vám pomocť už iba s výmenou telefónov v rámci učební. Žíaľ na ÚVT v skladových zásobách už iné voľné telefóny nemáme:
- t.j. ak sa jedná o piestory učebne / laboratória, kde prebieha štandardná výučba, - aparáty vieme zabezpečiť. Nie je možný ale prenos týchto aparátov do iných miesností.
- pokial sa jedná o kancelárie zamestnancov, pripadne doktorandov a neprebieha tam výučba, resp. priama učasť študentov, žial s výmenou Vám už pomôcť nevieme (limit je už vyčerpaný) a bude to potrebné riešiť štandardne z vašej strany cez katedru/fakultu/iný projekt ako bežný nákup. Následne vám novo-zakúpené IP telefóny vieme nakonfigurovat a zapojiť.
Podporovane modely IP telefonov:
- Cisco CP 7821,
- Cisco CP 7942G,
- Cisco CP 7965G,
- Cisco CP 8961,
- Cisco CP 9971,
- Cisco CP 7925G (podmienkou je pokrytie TUKE eduroam WiFi).

Aké zmeny postrehnem po nasadení IP telefónie? Zmení sa mi telefónne číslo?

IP telefónia vo väčšine prípadov transparentne nahrádza pôvodnú analógovú telefónnu sieť. Pre bežného používateľa sa zmení len telefónny aparát na stole, pričom telefónne číslo ostáva zachované.

Čo je potrebné mať u mňa v kancelárii/laboratóriu pre pripojenie IP telefónu?

IP telefón je potrebné pripojiť do počítačovej siete TUNET na prístupové miesto (prepínač-switch), ktoré je pod správou ÚVT. Vo Vašej kancelárii alebo laboratóriu musíte mať prístup do takejto siete.

Je nutná ďalšia voľná sieťová zásuvka na pripojenie IP telefónu?

Nie je. Každý IP telefón v sebe obsahuje malý prepínač-switch s prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s, ktorý umožňuje pripojiť IP telefón do zásuvky počítačovej siete na stene a následne pripojiť do IP telefónu počítač alebo iné sieťové zariadenie.
Pred IP telefón nie je možné zaradzovať iné používateľské sieťové komponenty ako sú vlastné prepínače-switche, smerovače-routre, atď.

Ako je IP telefón napájaný? Potrebujem voľnú elektrickú zásuvku na napájanie?

Ak to situácia v konkrétnej lokalite umožňuje, IP telefón je napájaný priamo z tzv. PoE prepínača-switcha. V niektorých prípadoch je ale nutné použiť pre napájanie IP telefónu externý adaptér, ktorý je napájaný zo štandardnej 230V zásuvky alebo predlžovačky v blízkosti IP telefónu.

V prípade výpadku el. napájania v budove ostanú IP telefóny funkčné?

Ak je IP telefón napájaný priamo cez ethernetový kábel počítačovej siete (PoE) a prístupový prepínač-switch je pripojený na záložný zdroj napájania (UPS), tak niekoľko minút po výpadku el. napájania budú IP telefóny ešte funkčné. Takýto stav ale nie je možné všade garantovať a preto všeobecná odpoveď na túto otázku je, že IP telefón pri výpadku napájania nebude funkčný.