Sťahovanie softvéru pre učebne a laboratória

V prípade záujmu pedagógov o stiahnutie softvérov pre výučbu do učební a laboratórií je potrebné zaslať e-mail na adresu swlic@helpdesk.tuke.sk s informáciou, o aký softvér ide a kto bude zodpovedný za inštaláciu a inštalačné kľúče.
Zodpovednej osobe bude zaslané tlačivo „Žiadosť o poskytnutie softvéru a licenčného čísla v rámci programu MSDN AA“.
Po jeho vyplnení, podpísaní a zaslaní naspäť bude žiadateľovi poskytnutá linka na ftp server a aj licenčné kľúče pre potrebný počet inštalácií. Z ftp servera si bude môcť po autentifikácii cez CAS stiahnuť iso-image inštalačného CD alebo DVD požadovaného softvéru.