Základná informácia a poučenie pre používateľov

Microsoft Developer Network Academic Alliance - MSDN AA

Tento program umožňuje študentom jednotlivých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach využívať softvér spoločnosti Microsoft na účely výučby a nekomerčného výskumu.

Podmienky využitia softvéru získaného cez MSDN AA

Využitie softvéru, ktorý je súčasťou tohto programu, je obmedzené na účely výučby alebo nekomerčného výskumu.

Výučba je definovaná ako vedenie vzdelávacích tried, laboratórií alebo súvisiacich učebných programov (napríklad triedy pre výučbu vývoja softvéru, úvod do programovacích jazykov, návrh a analýza systémov, súvisiace matematické kurzy, súvisiace vedecké kurzy alebo súvisiace technické kurzy, počítačová technika, počítačové vedy, počítačové a informačné systémy a podobne).

Výskumné účely sú definované ako účely súvisiace so neziskovými výskumnými projektmi.

Tento softvér nesmie byť používaný pre akékoľvek účely týkajúce sa infraštruktúry univerzity, fakulty, katedry, napr. v administratíve. Nesmie byť predaný, prenajatý akejkoľvek tretej strane ani využívaný na vývoj komerčných aplikácií.

Pristup k MSDN softvéru

Príklady akceptovateľného využitia na výučbu a výskum:

Získaný softvér je možné využívať napríklad nasledujúcim spôsobom, ale nielen takto:
  • Môže sa využívať OS Windows ako inštrukčný nástroj na výučbu koncepcií alebo teórie operačných systémov.
  • Môže sa používať SQL Server 2000, Visual Studio, Exchange Server 2000 na výučbu koncepcií, teórie, správy databáz, informačných systémov alebo podobných kurzov.
  • Učitelia ako aj študenti môžu licencie používať aj na domácich PC, v súlade s licenčnými podmienkami.

Príklady neakceptovateľného využitia:

Získaný softvér nie je možné využívať napríklad nasledujúcim spôsobom, ale nielen takto:
  • Pracovníci univerzitných oddelení/útvarov IT nesmú používať produkty na vývoj aplikácií infraštruktúry akademickej inštitúcie.
  • OS Windows nesmie byť použitý ako operačný systém v laboratóriu, ktoré nie je využívané na zabezpečenie výučby vývojových koncepcií, teórie a procedúr.
  • Žiadny z produktov nesmie byť použitý na žiadnom počítači v oddelení, ktoré podporuje činnosť fakulty, ako je učtáreň, oddelenie prijímania študentov na vysokú školu, technická správa, IT atď.