Matlab & Simulink

TU v Košiciach zakúpením licencií umožňuje pedagógom a doktorandom využívať softvér pre vedeckotechnické výpočty, modelovanie, simulácie, paralelné výpočty, rôzne merania a spracovania.

Pedagógovia majú k dispozícii dva programy:
Jeden na výučbu - licencia 622003, ktorý sa môže používať len na výučbu a licenciu 622004 pre výučbu aj nekomerčný výskum, prednostne však bude využívaná pre výskum a doktorandské štúdium.

Pre výučbu (622003) je možné využiť Matlab a Simulink a k dispozícii sú aj tieto toolboxy:

  • Control System Toolbox
  • Image Processing Toolbox
  • Optimization Toolbox
  • Real-Time Windows Target
  • Signal Processing Toolbox
  • Symbolic Math Toolbox
  • System Identification Toolbox

Pre výskum (622004) je k dispozícii Matlab, Simulink a Symbolic Math Toolbox.

Ďalšie toolboxy potrebné na výučbu alebo vývoj je možné dokúpiť aj jednotlivými pracoviskami, katedrou a potom ich vyhradiť na výlučné použitie pre dané pracovisko.

Doporučujeme koordinovať nákup nových toolboxov s doc. Ing. Františkom Ďurovským, PhD. (KEM FEI, garantom Matlab-u na TUKE), aby sa zbytočne nekupovali duplicitné licencie, príp. sa zlúčili prostriedky viacerých pracovísk.

Licencie sú sieťové. Preto môže byť licencovaný ľubovoľný počet inštalácií, avšak počet súčasne pracujúcich používateľov je obmedzený počtom zakúpených licencií.

Sieťové licencie vyžadujú pripojenie klientskeho počítača k sieti a prístup na licenčný server.

Licenčný server overuje klientov pri každom spustení programu, preto musia byť počítače pripojené v rámci počítačovej siete TUNET, prípadne sa z internetu musia pripájať do siete TUNETu cez službu VPN TUKE.

V prípade záujmu o Matlab je potrebné poslať email na HelpDesk front na adresu swlic@helpdesk.tuke.sk s požiadavkou a informáciami :

  • o ktorý druh licencie je záujem
  • meno osoby zodpovednej za používanie nainštalovaného softvéru

Následne obdržíte tlačivo Žiadosť o poskytnutie licenčných údajov. Vypísané, podpísané a naskenované tlačivo pošlete emailom späť alebo doručíte osobne alebo internou poštou na ÚVT. Kontaktnou osobou je Ing. Miroslava Papcunová.

Administrátor obratom pošle email obsahujúci linku na server, odkiaľ bude možné stiahnuť obraz inštalačného DVD vo formáte *.iso. Na napálenie je potrebné médium DVD typu DL – dvojvrstvové – 8,5GB.

Prípadne je možné dohodnúť zapožičanie kópie inštalačného DVD.

Zároveň obdržíte licenčný kľúč a lic. súbor, potrebný pri inštalácii.