Pokyny na zavedenie a používanie jedinečného loginu na TUKE

Vážení používatelia,

v roku 2009 bol zavedený jednotný formát jedinečného loginu na TUKE. Tento login je platný pre všetky systémy, ktoré sú autentifikované voči Centrálnemu autentifikačnému systému (ďalej len CAS) TUKE.

Zavedenie nových loginov bolo potrebné z týchto dôvodov:

 • pokrytia kontinuálnej jednoznačnej identifikácie počas 3-stupňového štúdia a prípadného následného zamestnaneckého pomeru v rámci univerzity,
 • zvýšenia ochrany voči ich odvodeniu zo známych informácií o používateľovi a prelomeniu samotného prístupu,
 • jednoznačnej identifikácie osoby v rámci informačných systémov TUKE.

Upozornenie pre používateľov:

V súčasnosti používaný login NIE je zhodný s e-mailovou adresou a nie je ani jej súčasťou.

Príklad:

 • používateľ Janko Hraško
 • môže mať napr. login jh235az
 • môže mať (ak nie je viac používateľov s tým istým menom a priezviskom) e-mailovú adresu janko.hrasko@tuke.sk, v žiadnom prípade však nebude mať adresu jh235az@tuke.sk

Váš login potrebujete poznať iba vy a správcovia informačných systémov, ktoré používate. Nikto viac. Preto nie je dôvod, aby ste svoj login zverejňovali nad tento rámec, aj keď vo všeobecnosti login nepatrí medzi utajované informácie.

E-mailová adresa má verejnejší charakter ako login. Napriek tomu je vhodné ju poskytnúť iba tým, s ktorými chcete komunikovať. Významne tým znížite riziko nevyžiadanej pošty, tzv. SPAMu.

Vlastnosti nového jedinečného loginu:

 • Dĺžka loginu je 7 znakov, pozostáva z ASCII znakov malej anglickej abecedy a má formát xy123ab, kde:
  • xy sú počiatočné písmená mena a priezviska používateľa,
  • 123 je celé číslo z intervalu 000 až 999 vrátane vodiacich núl,
  • ab sú písmená abecedy a až z s vynechaním písmena l (malé L) kvôli možnej zámene s číslicou 1.
  • Reťazec 123ab je generovaný systémom CAS.
   
 • Používateľ (študent alebo zamestnanec) ho získa pri nástupe na TUKE
  • Ak študent po ukončení štúdia pokračuje na TUKE ako zamestnanec, login sa mu nemení.
  • Ak používateľ odíde z TUKE a opätovne sa na TUKE vráti, získa ten istý login.
   
 • Login, ktorý už bol raz pridelený nejakej fyzickej osobe, nebude nikdy v budúcnosti pridelený žiadnej inej fyzickej osobe.

Získanie nového loginu:

 

Správa IS CAS
Ústav výpočtovej techniky TUKE

Oznam vo formáte PDF
Oznam vo formáte DOC