Postup pri sťahovaní softvéru pre individuálnu inštaláciu

Do MSDN programu sa prihlásite zadaním svojho jedinečného loginu a hesla. Po úspešnom prihlásení budete presmerovaný na stránku Akademického softvérového centra TU v Košiciach. Tu si môžete vybrať softvér „vložením do košíka“ ( Add to chart ). Na Vašu školskú adresu dostanete mail, v ktorom treba kliknutím potvrdiť Vašu príslušnosť k TU.

Po vybratí softvéru stiahnete spustiteľný súbor downloader.exe. Text „downloader“ je nahradený názvom sťahovaného softvéru. Tento súbor spustite ( ide o downloader zvoleného softvéru), tým sa stiahne obsah balíčka downloader.sdc, ktorý je po stiahnutí a uložení na disk downloaderom prekonvertovaný na ISO image do Vami zvoleného adresára. Vypaľovacím softvérom napálite ISO image na CD alebo DVD médium. Stiahnutý softvér inštalujete z napáleného média.

Upozornenie:
Pre každého používateľa je vygenerovaný jedinečný inštalačný kľúč, ktorý je evidovaný na jeho meno.

Prístup k MSDN softvéru

 
Zobraziť heslo
 

Poučenie k prihlasovacím údajom:

Prihlasovacie meno

Každý používateľ má v centrálnom autentifikačnom systéme (ďalej len CAS) pridelený jeden jedinečný login (prihlasovacie meno). Tento login používateľ používa na prihlasovanie sa na servery a služby, ktoré na autentifikáciu používajú CAS. CAS je vybudovaný na serveroch pracujúcich s protokolom LDAP. Účelom CASu je autentifikácia používateľov, teda overenie ich digitálnej identity.

Login, ktorý už nie je aktívny, nebude pridelený žiadnemu inému používateľovi.

Formát loginu je jednotný:

 • Dĺžka loginu je 7 znakov, pozostáva z ASCII znakov malej anglickej abecedy a má formát xy123ab, kde
 • xy sú počiatočné písmená mena a priezviska používateľa,
 • 123 je celé číslo z intervalu 000 až 999 vrátane vodiacich núl,
 • absú písmená abecedy a až z s vynechaním písmena l(malé L) kvôli možnej zámene s číslicou 1.
 • Reťazec 123ab je generovaný systémom CAS.

Heslo

Zadanie hesla je 2. krokom pri jednofaktorovej autentifikácii. Heslo je niečo, čo používateľ vie.

Vlastnosti hesla:

 • minimálna dĺžka je 8 znakov,
 • pri vytvorení jedinečného loginu je používateľovi systémom CAS vygenerované inicializačné heslo.

Zásady používania hesla:

 • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom, úmyselne alebo neúmyselne, zverejňovať svoje heslo, alebo zadávať svoje heslo do cudzích, nie TUKE, informačných systémov, napr. Gmail POP3 Mail Fetcher.
 • Z bezpečnostných dôvodov je pre heslá nastavená doba platnosti, ktorá predstavuje mechanizmus vynútenej zmeny hesla. Používateľ pred uplynutím doby platnosti:
  • je upozornený na blížiace sa ukončenie platnosti hesla mailom a
  • používateľ povinný zmeniť si heslo pred uplynutím exspiračnej doby.
 • Po uplynutí doby platnosti je heslo neplatné a používateľ sa už nemôže prihlásiť a ani si zmeniť heslo.
 • Nové heslo musí vyhovovať kritériám na bezpečnosť hesiel (štruktúra hesla, neprípustnosť zadania už predtým používaného hesla ako nového hesla alebo významná miera podobnosti nového hesla s už predtým používaným heslom, ...), ktoré sú implementované v operačných systémoch a aplikáciách. Ak nové heslo nevyhovuje týmto kritériám, systém ho neakceptuje.

Používateľ prezradením svojho loginu a hesla umožní prístup k všetkým serverom a/alebo službám, pre ktoré mu bol vytvorený prístup.

Postup používateľa pri prezradení hesla

Ak používateľ zistí prezradenie svojho hesla, je povinný:

 • bezodkladne, ak je to ešte možné, zmeniť si heslo a
 • bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na Dispečing ÚVT a to osobne kvôli overeniu identity
 • ak používateľ si nemôže zmeniť heslo, lebo heslo mu bolo už zmenené útočníkom pri bezpečnostnom incidente, tak potom sa uplatní „Postup pri zabudnutí hesla používateľom“.

Postup pri zabudnutí hesla používateľom

Ak používateľ zabudol svoje heslo, postupuje podľa týchto bodov:

 • Overenie identity používateľa. Používateľ musí jednoznačným spôsobom preukázať svoju fyzickú identitu, aby umožnil overenie vlastníctva digitálnej identity a to fyzickou prítomnosťou a pomocou dôveryhodného dokladu - občiansky preukaz, v prípade cudzinca cestovný pas, zamestnanecký alebo študentský preukaz.
 • Zmena hesla. Oprávnený pracovník používateľovi vygeneruje nové heslo.

Zmena hesla bez overenia identity je zakázaná, teda je zakázaná zmena hesla, napr. na základe mailovej alebo telefonickej komunikácie.


Beriem na vedomie poučenie k prihlasovacím údajom

Ak máte problémy s heslom, dostavte sa na Dispečing ÚVT, B.Němcovej 3.
Správa IS CAS